Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Aktywny samorzad


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU

Program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

ADRESACI PROGRAMU, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu bialskiego oraz posiada:

W MODULE I:
Obszar A, Zadanie 1:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: W Zadaniu nr 1- 8. 000 zł

Obszar A, Zadanie 2:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: W Zadaniu nr 2 - 2.200 zł w tym:
- do kosztów kursu i egzaminów - 1.600 zł
- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy ( koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł


Obszar B, Zadanie 1 i 2:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Maksymalna kwota dofinansowania:
- W zadaniu nr 1:
- dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie - 12.000 zł,
-dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku- 8.000 zł,
-dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
W Zadaniu nr 2:
- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%.

Obszar C, Zadanie 2:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Maksymalna kwota dofinansowania : W zadaniu nr 2- 3.000 zł,

Obszar C, Zadanie 3 i 4:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
W Zadaniu nr 3- dla protezy na poziomie III jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki- 9.000 zł,
-przedramienia -20.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł,
- na poziomie podudzia- 14.000 zł,
- na wysokości uda ( a także przez staw kolanowy )-20.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
Z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach.
W Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3,

Obszar D:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną,

Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach w Module I wynosi co najmniej:
- 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,
- 15% ceny brutto zakupu/ usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 ,Obszar D,
- 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 2.

W MODULE II:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w dwóch cyklach:
I. od 5 marca do 30 marca 2018r. – dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2017/2018
II. od 3 września do 10 października 2018r. – dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie od 5 marca do 30 sierpnia 2018.


UWAGA STUDENCI ! – ważne informacje dotyczące MODUŁU II
W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
- dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
- opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.


Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się.

W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. - M.P. 2017 poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (dotyczy kosztów czesnego):

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym(na jednym kierunku) Wnioskodawcy zatrudnieni: 15% wartosci czesnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) Wnioskodawcy zatrudnieni: 65% * wartosci czesnego

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca zatrudniony którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce i wynosi:
1. Do 50% - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok- do 75%,
2. Do 75% - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
3. Do 100% - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach ( od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.
Przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich( III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 700 zł - w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej(określa Realizator),
2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
5. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku , gdy Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie ( semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.


Szczegółowe informacje dotyczące programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, zasad i warunków dofinansowania/refundacji znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój nr 336, lub pod numerem telefonu (83) 342 36 99.


Wniosek moduł II - student - Rok 2018Wniosek moduł I - Rok 2018
Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” - C3
Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” - C4
Specyfikacja i kosztorys protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd” - C3
Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” - C4


Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: