Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

AktualnościKONFERENCJA BIALSKIE DZIECI BEZPIECZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Konferencja 2017 Konferencja 2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe.

Uchwała Zarządu


20 - 26 luty 2017 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, na terenie miasta Biała Podlaska pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości będą dyżury specjalistów. W związku z powyższym zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z oferty.

Wizyta Wojewody w Powiecie Bialskim


W dniu 14.02.2017r. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Albin Mazurek oraz Kierownik Oddziału d/s Pomocy Instytucjonalnej Pani Małgorzata Frant – Błażucka podczas pobytu na terenie Powiatu Bialskiego dokonali wizytacji Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu oraz Domów Pomocy Społecznej w Kodniu i Kostomłotach. Spotkali się również z kadrą i mieszkańcami tych placówek.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ma za zadanie rozwijanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu takich jak: planowanie, komunikowanie się, ogólne usprawnienie i przygotowanie do życia w środowisku oraz podstawowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Podobne działania prowadzi również Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kodniu. W/w jednostka prowadzona przez Gminę Kodeń zapewnia miejsce dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby uczęszczające na zajęcia mają możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych w codziennym życiu i samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Wizytowany Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta w Kodniu, przeznaczony jest dla 26 kobiet w podeszłym wieku natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych. W/w Domy zapewniają całodobową opiekę dla osób wymagających tego typu wsparcia.

Wizytowane Placówki spełniają wymagane standardy, a jakość świadczonych usług nie budzi zastrzeżeń.


Zdjęcia z wizyty

Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego w formie wsparcia

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

Szczegóły

UWAGA NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ DZ. U. z 2016r. poz. 1300

Nowy Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJIWyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2017 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 10.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2017 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 526.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 520.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi - 6.000,00 zł.,

Szczegóły

UWAGA NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ DZ. U. z 2016r. poz. 1300

Nowy Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJI
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego i jest ustawowym świętem wszystkich pracowników służb społecznych, z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie kadry pomocy społecznej z Powiatu Bialskiego. Udział wzięli Mariusz Filipiuk - Starosta Bialski, Tomasz Andrejuk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Halina Mincewicz - Dyrektor PCPR, Dyrektorzy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Rodzinnych Domów Dziecka, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu. Starosta Bialski w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pracownikom pomocy społecznej z terenu powiatu za codzienny trud w pracy na rzecz drugiego człowieka Wręczono przedstawicielom jednostek symboliczne podziękowania i kwiaty. Spotkanie zakończono uroczystym wspólnym obiadem.


Zdjęcia z uroczystości

Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016FESTYN PROFILAKTYCZNO REKREACYJNY 2016

W związku z realizacją programu p.n. „Wyloguj się z przemocy – zaloguj w pewność siebie” odbył się 24 września 2016 festyn profilaktyczno rekreacyjny w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Relacja video z festynu: https://www.youtube.com/watch?v=qFB1rrr2-W4

Zdjęcia z festynu profilaktyczno rekreacyjnego 2016

Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016FESTYN PROFILAKTYCZNO REKREACYJNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Festyn profilaktyczno rekreacyjny 2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


POSZUKUJEMY RODZINY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej poszukuje rodziny do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Bohukałach z koniecznością zamieszkania w w/w Domu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum osobiście lub telefonicznie pod numerem 83 343 70 66.
Osoba do kontaktu - Bożena Przybylska - kierownik działu opieki nad dzieckiem i rodziną


Wyloguj się z przemocy – zaloguj w pewność siebie

W związku z realizacją programu p.n. „Wyloguj się z przemocy – zaloguj w pewność siebie” w okresie od sierpnia do listopada odbędą się dyżury specjalistów w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Wszystkich zainteresowanych poradą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na spotkanie w siedzibie PCPR, ul. Brzeska 41, pokój 338, Biała Podlaska w poniższych terminach:

DATA GODZINA SPECJALISTA
22.08.2016, godz. 15.30 – 18.30 Pracownik socjalny, pedagog
05.09.2016, godz. 15.30 – 18.30 Doradca rodzinny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
19.09.2016, godz. 15.30 – 18.30 Pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
03.10.2016, godz. 15.30 – 18.30 Doradca rodzinny, pedagog
17.10.2016, godz. 15.30 – 18.30 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny
07.11.2016, godz. 15.30 – 18.30 Doradca rodzinny, pedagog


15 lecie Domu Rodzinnego w Żabcach połączone z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 30 maja 2016 r. na terenie Domu Rodzinnego w Żabcach odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączony z obchodami 15 - lecia funkcjonowania w/w Domu, prowadzonego przez Państwa Edytę i Jarosława Wojtasińskich.

Rodziny miały okazję do spotkania, miłego spędzenia czasu, wymiany doświadczeń. Dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji, min. zjeżdżalnie dmuchane, kule wodne, pokazy policyjne i strażackie, wata cukrowa, lody, słodycze, grill, itp.


Zdjęcia z imprezy

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016
Zaproszenie na 15 lecie Domu Rodzinnego w Żabcach połączone z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ -ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNCJI RODZINY ZASTEPCZEJ

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na opiekunów zastępczych, po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem spełniania w/w warunków kierowani są na szkolenie, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Bialskiego.

ZAPRASZAMY

na szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom, które:
- chciałyby zaopiekować się dziećmi,
- są odpowiedzialne,
- są gotowe poświęcić dzieciom swój czas,
- nie boją się wyzwań.

Wszelkich informacji dla osób, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, III piętro, pokój 337, 338, tel. 83 343-70-66, 83 343-29-82, pcprbp@wp.pl
Opublikowano wnioski do pobrania na Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że opublikowano wnioski do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd” Moduł I

Wniosek moduł I - Rok 2016

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzadKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:
1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=pwrmr


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2016 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2016 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 8.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 16.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2016 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 506.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 500.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego wynosi - 6.000,00 zł.,

Szczegóły
Nowy Wzór oferty/umów/sprawozdań dla organizacji pozarządowych
Nowy Wzór oferty/umów/sprawozdań dla organizacji pozarządowych - WERSJA DO EDYCJIUWAGA STUDENCI !!!

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

NOWY TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMIN 10.10.2015 - SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 - wypłata do 31-01-2016


Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 83 342 36 99


Informacja w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w nawiązaniu do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 w załączeniu przedkłada dane teleadresowe podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zakres w/w oddziaływań

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy pt.: „ Przestań być wrogiem , a zostań przyjacielem”.

1. Podmiot realizujący - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, Tel. (83) 343-29-82, 343-70-66, e-mail pcprbp@wp.pl

2. Zakres oddziaływań programu. Programem obejmowane są osoby przebywające w zakładzie karnym lub osoby ze środowiska posiadające wyroki skazujące za stosowanie przemocy domowej lub z wszczętą procedurą Niebieskiej Karty. Program obejmuje następujące zagadnienia: - Społeczno – kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej. - Dzieci, przemoc i wychowanie. - Przemoc seksualna. - Promocja pozytywnych standardów i wartości. - Stres i radzenie sobie z nim. - Komunikacja interpersonalna. - Alkohol i patologia życia codziennego. - Tolerancja i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych. - Planowanie i rozwijanie samokontroli. - Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”

02 czerwca 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zorganizowało konferencję podsumowującą projekt systemowy pn. „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany od 2008 roku, wsparciem łącznie zostało objętych 713 klientów i klientek PCPR – wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych oraz rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki działaniom projektowym wiele osób miało możliwość podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne, podnieść poczucie własnej wartości, skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub do rehabilitacji.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Pan Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, przedstawiciele: Zarządu Powiatu, Komisji Spraw Społecznych, Rady Powiatu, Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Społecznych przedstawiciele szkół powiatowych, wójtowie, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Podczas spotkania zostały przedstawione rezultaty projektu, przybliżono Nową Perspektywę finansowania na lata 2014 – 2020 w zakresie włączenia społecznego oraz infrastruktury społecznej, podzielono się dobrymi praktykami związanymi z korzystaniem z projektów unijnych. Konferencja zakończyła się wręczeniem podziękowań dla instytucji, które bezinteresownie wspierały działania podejmowane w projekcie przez PCPR. Podziękowanie takie dostali: Tadeusz Łazowski Starosta Bialski, Jan Bajkowski Wicestarosta Bialski, Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Państwowa Staż Pożarna w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Medyczne Studium zawodowe w Białej Podlaskiej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Komarnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Kozuli.


Zdjęcia z konferencji

Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015 Konferencja 2015Festyn Rodzinny poświęcony Rodzicielstwu Zastępczemu połączony z obchodami Dnia Dziecka
Roskosz 30 maja 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej już po raz 8 zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony idei rodzicielstwa zastępczego, połączony z obchodami Dnia Dziecka. Od 2012 roku wydarzenie to odbywa się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Impreza jest organizowana w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez Panią Halinę Mincewicz Dyrektora PCPR. Pani Dyrektor podziękowała rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego za serce i zaangażowanie, jakie wkładają w opiekę i wychowanie dzieci, które dotknięte przez los nie mogą dorastać w rodzinach biologicznych. Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Łazowski Starosta Bialski, który również podziękował rodzinom za pracę na rzecz dzieci oraz PCPR za organizację Festynu oraz innych akcji wspierających rodzicielstwo zastępcze. Pan Starosta powiedział także, że Powiat Bialski został wyróżniony jako jeden z 9 na ponad 200 zgłoszonych powiatów przez Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, który rozwija i wspiera rodzinną opiekę zastępczą.

Po części oficjalnej rozpoczęły się zabawy, konkursy i pokazy dla dzieci. Wiele radości dostarczył Klaun, który animował dzieci młodsze jak i starsze do wspólnej zabawy. Dla tych, którzy nie chcieli bawić się wspólnie z Klaunem była karuzela, „dmuchańce”, kule wodne, konkursy sportowe, konkursy plastyczne. Festyn uświetnił pokaz capoeiry, który zaprezentowała grupa z AWF.

Wielką atrakcją była możliwość obejrzenia wozu policyjnego oraz strażackiego. Dzieci mogły włączyć syreny, przymierzyć kaski strażackie lub czapki policyjne. Najwięcej jednak radości przyniosła kąpiel w pianie, a następnie „deszcz” z armatki wodnej, które przygotowała Staż Pożarna. Na koniec festynu każde dziecko dostało drobne upominki w postaci zabawek.

W ramach poczęstunku każdy z uczestników Festynu miał zapewnioną zupę pomidorową, pieczone udka z kurczaka, kiełbaski i kaszankę z grilla, pączki i drożdżówki, lody, watę cukrową i popcorn, kawę, herbatę i zimne napoje.

Nieocenioną, bezinteresowną pomoc w przebieg festynu włożyli studenci z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz z Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej. Prowadzili oni zabawy dla dzieci, konkurencje sportowe, malowanie twarzy.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie około 200 osób, tj. wychowanków, opiekunów środowiska pieczy zastępczej.


Zdjęcia z festynu

Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015 Festyn 2015
FESTYN RODZINNY PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTEPCZE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Festyn promujacy rodziceilstwo zastepcze 2015

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU W LATACH 2007-2015

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Konferencja podsumuwójąca realizację projektu w latach 2007-2015

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

Trwa on do 30-08-2015


OBSZARY DZIAŁAN
Obszar A - Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar B - Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Obszar C - Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C - Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazaania techniczne
Obszar C - Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazaania techniczne
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


UWAGA STUDENCI !!!

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMIN 30.03.2015 - SEMESTR LETNI 2014/2015 - wypłata do 30-05-2015
TERMIN 30.09.2015 - SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 - wypłata do 31-01-2016

Program Aktywny Samorząd - informacje na stronie PFRON - http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html

Komplet dokumentów do pobrania:
1. Wniosek - modul II 2015 r.
2. Załącznik nr 1 - oświadczenie przetwarzanie danych
3. Załącznik nr 2 - zaświadczenie z uczelni
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o dochodach

Wniosek moduł II - student


Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 83 342 36 99

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA ŚRODOWISKA PIECZY ZASTEPCZEJ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH 13.02.2015 r.

13 lutego 2015 w Sali Konferencyjnej Bialskiego Centrum Kultury w Białej podlaskiej odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla środowiska pieczy zastępczej w ramach zadania Działania o charakterze środowiskowym projektu systemowego „UWIERZ W SIEBIE – DOKONAJ METAMORFOZY”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich przybyłych przez Dyrektor PCPR Panią Halinę Mincewicz oraz przez Starostę Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego. Pani Dyrektor podziękowała opiekunom zastępczym za opiekę i miłość jaką otaczają swoich podopiecznych, natomiast an Starosta podkreślił jak dużym trudem jest opieka zastępcza i jak wiele dobrego wspólnymi siłami można zdziałać dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym.

Wielką atrakcją dla dzieci były zabawy z animatorem – „Piratem”, w którego wcieliła się Pani, która sama tworzy rodzinę zastępczą. Z zaangażowaniem i wielką energią animowała zabawy integracyjne, wspólne tańce i konkurencje. Wiele radości przyniosło robienie z balonów zwierzątek, serduszek i mieczy. Każde dziecko mogło sobie wybrać wymarzonego stworka.

Najwięcej emocji przyniósł jednak Mikołaj, który wkroczył na salę z wielkim workiem prezentów. Dzieci otoczyły Mikołaja dookoła nie mogąc doczekać się upragnionej paczki. Kolejka po prezent ustawiła się błyskawicznie i obejmowała całą długość sali. Mikołaj z każdym dzieckiem rozmawiał, pytał o imię, wiek, wierszyk czy piosenkę. Każde dziecko było oczywiście grzeczne i dostało paczkę ze słodyczami.

Uczestnicy spotkania mieli zapewniony poczęstunek w postaci zupy pomidorowej, która przygotowała dla nas Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Komarnie, pizzy, ciast, ciasteczek, owoców, zimnych napoi, kawy i herbaty.

Spotkanie pozytywnie wpłynęło na integrację dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych jak i w domach dziecka jak i ich opiekunów.

Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób.


Zdjecia z mikołajek 2015

Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Uchwała Zarządu

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 8.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 16.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2015 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 496.000,00 zł.
Szczegóły
Nowy Wzór oferty/umów/sprawozdań dla organizacji pozarządowychNagrodzeni za długoletnią służbę

Za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznawany jest Złoty Medal za długoletnią służbę. Odznaczeń dokonuje prezydenta RP Bronisław Komorowski. Takie wyróżnienie trafiło do starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego oraz Danuty Bołtowicz, starszego pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Uroczyste wręczenie odbyło się 21 listopada w Pałacu Prezydenckim i związane było z uroczystością z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W spotkaniu uczestniczyli minister w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rządowych oraz samorządowych.

W swym wystąpieniu prezydent RP dziękował za wszelkie zasługi, które czynią Polskę lepszą, bo za odznaczeniami stoją konkretni ludzie, którzy czynią dobro.Zdjecia z odznaczeń 2014

Zdjecia z odznaczeń 2014 Zdjecia z odznaczeń 2014
POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie pod adresem: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

Wykaz podmiotów świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem pod adresem: http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/download,368,0.html


Archiwum aktualności

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 71622
Projekt i wykonanie: Orange Computers