Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Aktualności


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

Trwa on do 30-09-2014


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku upływa termin składania przez Powiat Bialski wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” , finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=pwrmr

UWAGA STUDENCI !!!

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, w I półroczu 2014 roku (semestr letni) mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej do dnia 30.03.2014r.

TERMIN 30.03.2014

Program Aktywny Samorząd - informacje na stronie PFRON - http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html

Komplet dokumentów do pobrania:
1. Wniosek - modul II 2014 r.
2. Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach
3. Załącznik nr 2 - oświadczenie przetwarzanie danych
4. Załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni

Wniosek moduł II - student

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza II nabór do udziału w projekcie "WENUS jest przedsiebiorcza"

Projekt "Wenus jest Przedsiębiorcza" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 01.08.2013r.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 56 kobiet zamieszkałych na terenie powiatów województwa lubelskiego, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia stopa bezrobocia dla województwa lubelskiego.

Szczegóły na stronie http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/projekcie

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Uchwała Zarządu

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania rodzin, w których występuje przemoc. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 8.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 16.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2014 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 496.000,00 zł.
Szczegóły
Nowy Wzór oferty/umów/sprawozdań dla organizacji pozarządowych

Archiwum aktualności

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 35239
Projekt i wykonanie: Orange Computers